Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Poświadczenia

Poświadczenia

Głównym obszarem działalności notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Oprócz tego do jego podstawowych zadań należą również poświadczenia notarialne, które w wielu sytuacjach decydują o ważności wykonywanej przez notariusza czynności. Mogą one dotyczyć np. przygotowywanych przez notariusza pełnomocnictw czy też umów, na których strony składają poświadczone notarialnie podpisy.

W naszej Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na warszawskiej Woli, niedaleko drugiej linii metra, sporządzamy akty poświadczenia podpisów, a także poświadczenia innych dokumentów. Oprócz podpisu poświadczenia może wymagać również:

 • wzór podpisu,
 • data okazania dokumentu,
 • pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu,
 • zgodność odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu.

Jeśli więc potrzebują Państwo tego typu usług zapraszamy do naszej kancelarii zlokalizowanej w na osiedlu Koło w Warszawie. Z chęcią przyjmiemy Klientów z Woli, Bemowa oraz okolicznych dzielnic.

Poświadczenie podpisu - Warszawa Bemowo, Wola i Koło

Czynność poświadczenia podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza podpisu na dokumencie bądź uznania podpisu złożonego wcześniej za własnoręczny. Podpis musi być złożony trwałym środkiem pisarskim. Również dokument, na którym jest poświadczany, musi być sporządzony w sposób trwały, uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie zmian w jego treści. Tożsamość osoby składającej podpis powinna zostać stwierdzona przez notariusza zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie. W tym celu konieczne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego lub paszportu.

Notariusz poświadcza swoją pieczęcią własnoręczność podpisu, a także odcisku palca w przypadku osób niepiśmiennych i Klientów, którzy nie mogą podpisać się samodzielnie. W ten sposób stwierdza jego autentyczność. Zazwyczaj podpis składany jest w jego obecności, chociaż poświadczenie może uzyskać także podpis wykonany poza kancelarią. Nie jest możliwe natomiast uzyskanie poświadczenia podpisu w sposób zaoczny, e-mailowo czy telefonicznie – osoba, której podpis jest poświadczany, musi być obecna podczas wykonywania czynności notarialnych.

Poświadczenia własnoręczności podpisu dotyczą m.in. umów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które regulują rozstrzygane notarialnie sprawy spółek. Inne, to np. dokumenty, na podstawie których dokonywany jest wpis do księgi wieczystej.

Należy podkreślić, że dokument z podpisem poświadczonym nie zyskuje charakteru urzędowego, ponieważ w tym celu konieczne jest sporządzenie go w formie aktu notarialnego. Zyskuje jedynie urzędową klauzulę poświadczeniową, z której wynikają dwa domniemania: domniemanie autentyczności podpisu oraz domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia. Dołączana do oryginalnego dokumentu klauzula poświadczenia podpisu zawiera datę dzienną poświadczenia, nazwę i adres kancelarii notarialnej, w której dokonuje się poświadczenie, podpis notariusza oraz jego pieczęć.

 

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie

W podobnym trybie jak w przypadku poświadczenia podpisu odbywa się poświadczenie przez notariusza daty na dokumencie, które ma zapobiegać jej fałszowaniu. Poświadczenie notarialne tego rodzaju jest dowodem na to, że dokument istniał w czasie okazania go notariuszowi. Czynność ta przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na pisemną z datą pewną. Jednocześnie poświadczenie to nie stanowi dowodu na oryginalność widniejącego na dokumencie podpisu. Poświadczenia daty pewnej stosuje się najczęściej dla umów dzierżawy lub najmu nieruchomości.

 

Poświadczenie zgodności odpisu lub kopii

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z oryginalnym dokumentem. Poświadczenie tego typu stwierdza identyczność treści kopii lub odpisu, dlatego taki dokument jest jednakowo ważny jak oryginał. Kopię czy też odpis dokumentu notariusz sporządza zazwyczaj na podstawie dostarczonego do kancelarii oryginału.

Poświadczenia zgodności odpisu lub kopii wykonuje się m.in. dla orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Zdarza się, że takiego poświadczenia wymagają również dokumenty sądowe oraz świadectwa ukończenia szkół i wyższych uczelni.

 

Poświadczenia pozostawania przy życiu

Notariusz poświadcza również pozostawanie przy życiu lub w danym miejscu Klienta, który potrzebuje takiego dowodu do uzyskania emerytury, renty lub innego świadczenia przyznawanego przez ZUS. Poświadczenie notariusza potwierdza tożsamość osoby oraz pozostawanie jej przy życiu, m.in. poprzez określenie dokładnego czasu czynności notarialnej.

 

Poświadczenie dziedziczenia – Warszawa Bemowo, Wola i Koło

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w akcie osoba ma prawo do spadku. Notarialne poświadczenie dziedziczenia ma takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Podczas sporządzania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami z mocy ustawy lub testamentu, w tym także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Aby uzyskać poświadczenie dziedziczenia konieczne jest okazanie takich dokumentów jak:

 • dowód tożsamości,
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeśli został sporządzony,
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy – skrócone odpisy aktów urodzenia oraz skrócone odpisy aktów małżeństwa,
 • numer księgi wieczystej, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

 

Procedura przeprowadzana przez notariusza zaczyna się od otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeśli został sporządzony). Następnie zostaje spisany protokół dziedziczenia – konieczny jest udział wszystkich osób mogących być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. Warto zaznaczyć, że jeśli od otwarcia spadku nie minęło więcej niż 6 miesięcy, złożone muszą zostać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W dalszej kolejności notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i wpisuje go do Rejestru Spadkowego – wówczas uzyskuje on moc prawną.

Notariusz może odmówić wydania aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli m.in.:

 • w stosunku do spadku sporządzono już akt poświadczenia dziedziczenia,
 • jest to dziedziczenie na podstawie testamentów szczególnych,
 • istnieją wątpliwości dotyczące osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku,
 • nie są obecne wszystkie osoby mogące być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi,
 • wniosek o poświadczenie dziedziczenia został złożony przez osobę niebędącą spadkobiercą,
 • nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, a znani spadkobiercy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług mieszkańców warszawskiej Woli, Bemowa oraz innych sąsiednich dzielnic. Bardzo łatwo i szybko dojedziecie do naszej kancelarii, gdyż mieści się ona na osiedlu Koło, niedaleko drugiej linii metra.